Informatikus könyvtáros BA, Könyvtártudomány MA

Utolsó módosítás: 2017. február 09.

Az informatikus könyvtáros BA és Könyvtártudomány MA szakon a gyakorlati felkészítés az intézményben működő, erre a célra is kialakított kutató könyvtárban történik, illetve a régióban még további 6-8 könyvtárával és információs intézményével kötöttünk együttműködési szerződést, ami szintén biztosítja a felkészítést.

Informatikus könyvtáros BA

 • - Képzési forma, tagozat: alapfokozat (BA), nappali, levelező és távoktatás tagozat
 • - Képzési idő: 6 félév, mely tartalmazza a különböző könyvtártípusokban és információ-szolgáltató intézményekben töltött 300 órás szakmai gyakorlatot is.
 • - Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: könyvtáros (zárójelben megjelölve a szakirányt)

Szakirányok

Információbróker szakirány
Célja elsősorban olyan információs szakemberek képzése, akik tudományos és szakkönyvtárakban, dokumentációs intézményekben, nagy közművelődési könyvtárakban, vállalatok információs részlegeinél, kis- és középvállalkozásoknál szolgáltatnak a termékek fejlesztéséhez, gyártásához, a kutatáshoz piaci, pénzügyi és jogi információkat, naprakész tájékoztatást nyújtanak a kereskedelmi előírásokról, szabványokról, szabadalmakról és mindezeket magukban foglaló szolgáltatásokról, függetlenül azok nyelvétől, megjelenési helyétől és adathordozójától.

Webpublikátor szakirány
Ebben a szakirányban olyan szakemberek képzése a cél, akik az itt szerzett ismereteik birtokában képesek az információs társadalom alapját képző informatikai infrastruktúra hálózati lehetőségeit és az információkeresés online módszereit készség szinten alkalmazni.

A képzés célja
Szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.

Olyan ismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik:

 • - a dokumentumok nyomon követését, begyűjtését, szelektálását, és az így létrejött információs vagyon hatékony feldolgozását, megóvását, és bemutatását
 • - a számítógép hatékony alkalmazási technikájának hatékony elsajátítását

- a legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek megismerését és betekintést nyújtanak a korszerű kommunikáció- és információtechnológiába

Tanegységlista (a Tanulmányi és Információs Központ honlapján)
Szakdolgozati témakörök
Záróvizsga témakörei


Az ideális jelentkező

 • - Azok, akik a hat félév során szerzett tudásanyagot olyan helyen kívánják hasznosítani (akár könyvtárakban, akár kis- és nagyvállalkozásokban), ahol az információ megszerzése, előállítása, rendszerezése kiemelkedően fontos szerepet kap.
 • - Ugyanakkor azok az érettségivel rendelkező fiatalok, akik nem kívánnak a munkaerőpiacon rögtön elhelyezkedni, hanem szakirányú mesterképzésben kívánnak részt venni.

Főbb tárgyak

Alapozó ismeretek

 • - Bevezetés a könyvtár- és információtudományba, kommunikációelmélet alapjai
 • - A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai
 • - Olvasáskutatás, számítógépes konfigurációk

Szakmai tárgyak

 • - Információfeldolgozás és visszakeresés (bibliográfiai adatfeldolgozás, információkereső nyelvek).
 • - Könyvtártan (könyvtári menedzsment, gyűjtemény-menedzsment, szolgáltatás-menedzsment).
 • - Információforrások (az általános tájékoztatás eszközei, szaktájékoztatás, az Európai Unió információs rendszere).
 • - Informatika (információelmélet, ügyviteli alkalmazások, algoritmizálás alapjai, a logika elemei számítógépes hálózatok, adatbázis-kezelés, médiumismeret, integrált könyvtári rendszerek).
 • - Szakirányok tantárgyai.

Nyelvvizsga-követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A mesterképzésbe való belépésre lehetőséget ad

 • - A képzési struktúra, amely a kétfokozatú képzési modell eszméjének megfelelően a szakirányú ismeretekkel alkalmazásorientált és piacképes ismereteket nyújt.
 • - A kidolgozott tanterv, amely alapozást ad az ismeretek magasabb, mester szintű folytatására. Az új rendszerű mesterképzés előzményének tekinthető a 2004/2005-ös tanévtől indított egyetemi szintű képzés az egri főiskolán.
 • - A megfelelő arányban jelenlevő főállású, tudományos fokozattal rendelkező oktatók, akik olyan kutatóműhelyeket szerveznek maguk köré, mint például az Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport.

„A szakma szépségei"
A tantárgyi struktúra összeállítása során abból indultunk ki, hogy az informatikus-könyvtáros szakot elvégzett szakembereknek bármely könyvtártípusban meg kell állniuk a helyüket. Képesnek kell lenniük arra, hogy ellássák a hagyományos munkakörök teendőit, és a könyvtár informatizálódási folyamatának szervezési és végrehajtási feladatait is.

Napjainkban az információ szerepének központivá válása figyelhető meg a modern társadalmakban (Information Society), amely a könyvtárosok és a könyvtárak szerepét is átalakítja. Szakembereinknek segíteniük kell ezt a folyamatot az új elvárásokra és lehetőségek re épülő, modern információs technológiát alkalmazó iskolai könyvtár-forrásközpontok kialakításával.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Ma már a jól szervezett információtechnológiai rendszer a társadalom hatékony és zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele. Ehhez olyan szakemberekre van szükség, akik képesek a gazdasági tevékenységet segítő információs szolgáltatások létrehozására és működtetésére. Az informatikus-könyvtáros szak tematikájának kidolgozásánál figyelembe vettük ezt az igényt, és a három év elteltével olyan hallgatókat indítunk útnak az intézményből, akik megfelelnek ennek az elvárásnak. 

Könyvtártudomány MA

 • - Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező munkarend
 • - Képzési idő: 4 félév
 • - Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  • - magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikus könyvtáros
  • - angol nyelvű megjelölése: Master of Library and Information Science

A képzés célja
A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Tanegységlista a Tanulmányi és Információs Központ honlapján

Záróvizsga témakörei 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak

 • - A korszerű internetalapú technológiák alkalmazására, például dinamikus weblapok készítésére.
 • - Új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtására.
 • - Hatékony tájékoztatásra és információszolgáltatásra a hagyományos információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával.
 • - Adatbázisok tervezésére, létrehozására és karbantartására.
 • - Szöveges és multimediális információk archiválására, szervezésére és közreadására elektronikus formában.
 • - Piacképes könyvtári szolgáltatások szervezésére, menedzselésére, működtetésére, minőségbiztosítására és folyamatos fejlesztésére (innovációra).
 • - A könyvtárakban keletkezett és kezelt információk szolgáltatására a társadalmi elvárásoknak és az információs piac igényeinek megfelelően.
 • - A megfelelő gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazására a fenntartókkal, piaci szereplőkkel és felhasználókkal kapcsolatokban.
 • - Idegen nyelvek ismeretének birtokában a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok gyűjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására és rendszerezett közreadására.
 • - A különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények, vállalatok, intézményi részlegek megfelelő végzettséget igénylő munkaköreinek az ellátására.
 • - Külföldi szakmai kapcsolatok építésére.
 • - Számítógépes szakirodalmi információs és információkereső rendszerek alkalmazására, adaptálására és fejlesztésére.
 • - Tudományos munkavégzésre, önmaguk művelésére és a megszerzett szakműveltség továbbfejlesztésére, megújítására, az újabb tudományos eredmények és eszközök megismerésére és alkalmazására.

Főbb tárgyak

A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai

 • - Az információfeldolgozás eszközei számítógépes környezetben
  • - Metaadat-tárolási technológiák
  • - Elektronikus dokumentumok feldolgozása
  • - Internetes keresőrendszerek működése
  • - Referátumkészítés
 • - Tartalomszolgáltatás a könyvtárakban
  • - Virtuális könyvtárak
  • - Digitális jogok kezelése
  • - EU-s információforrások
  • - Tudásbázisok alkalmazása
  • - e-Content
 • - Könyvtári szolgáltatások menedzselése
  • - Vezetési ismeretek
  • - Nonprofit szervezetek gazdálkodása
  • - Emberierőforrás-gazdálkodás
  • - Minőségmenedzsment

A szabadon választható ismeretek tantárgyai

 • - A művészet szerepe a nevelésben
 • - Karrierépítés
 • - Mentálhigiéné
 • - Álláskeresési technikák
 • - Kisebbségi kultúrák Magyarországon
 • - A magyar művelődés századai
 • - Hon- és népismereti irodalmunk
 • - Nyelv, kultúra, társadalom
 • - A Kárpát-medence régészete
 • - Magyar művelődéstörténet
 • - Reneszánsz kultúra

A szakirányok tantárgyai
Médiamatika szakirányon

 • - Médiatartalom-menedzsment
 • - Szerzői rendszerek
 • - Vizuális programozás
 • - Digitális állománymegőrzés
 • - Elektronikus tanulási környezetek
 • - Komputergrafika
 • - Infokommunikációs szolgáltatások
 • - Szélessávú szolgáltatások
 • - Hipermédiás dokumentumok szerkesztése

Régi nyomtatványok szakirányon

 • - Régi nyomtatványok feltárása
 • - Olvasás- és olvasmánytörténet
 • - Levéltári és térképészeti ismeretek
 • - Kiadó- és nyomdászattörténet
 • - Antikvár ismeretek
 • - Restaurátori ismeretek
 • - Paleográfia, diplomatika, szfragisztika
 • - Latin nyelv

Nyelvvizsga-követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú „C" típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, továbbá egy alapfokú „C" típusú nyelvvizsga szükséges. Mentesül a nyelvi követelmények alól az a hallgató, aki tanulmányainak első évfolyamon történő megkezdésének évében betöltötte a negyvenedik életévét.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A mesterfokozat megszerzése után az ELTE Könyvtártudományi Doktori Programjában van lehetőség a tanulmányok folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken.


< Vissza