Matematikatanítás az alsó tagozaton

Utolsó módosítás: 2017. június 13.

LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában (alsó tagozat), digitális pedagógiai-módszertani csomag a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására.

 

Célcsoport

Alsó tagozat

 

Rövid leírás

A konstruktív módszerek digitális környezetben való lehetőségeire épített módszertani képzés célja az alsó tagozatban tanítók számára a játékos, élményalapú tanulás módszereivel való megismertetés. Ennek eszközei a LEGO® Education által fejlesztett MoreToMath, matematika oktatására kifejlesztett készlet, valamint a virtuális térbeli alkotást biztosító – akár interaktív táblán is használható –, Math Builder alkalmazások.

 

Részletes ismertető

A LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában program során azt a szemléletet helyezzük a középpontba, hogy az általános iskola alsó tagozatában a gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, amely az élményszerű feladatmegoldások révén képes a motiváció hosszú távú fenntartására, valamint kreatív problémamegoldás képességének fejlesztésére, oly módon, hogy a matematikai kompetencia áll a középpontban.

E célok megvalósításában nagy lehetőségeket kínál a LEGO® Education matematika készlete, amellyel a fizikai környezetben történő feladatmegoldás során fejlesztjük a tanulók matematikai és problémamegoldó gondolkodását, a logikus következtetés és az elvonatkoztatás képességét, amely az alapja a korszerű matematikai kompetenciának. Ezen túlmenően kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy már alsó tagozatban a digitális tanulási környezetben kellő jártasságot szerezzenek, amelyre jó lehetőséget biztosít a LEGO® Math Builder, amely segítségével a fizikailag elkészített feladatmegoldásokat a virtuális térben fejleszthetnek tovább, akár a pedagógussal közösen, az IKT-eszközök aktív alkalmazásával.

A program kidolgozásánál a LEGO® ars poeticáját követtük, így azt valljuk, hogy hagyni a gyermeket a saját elképzelése szerint egy jó megoldás felépítésében, a saját útjának megtalálásában, és legyünk nyitottak az egyedi megoldásokra.
A képzés során a pedagógusok megismerkednek a LEGO® MoretoMath szemléletével és alapelveivel, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani repertoárral, amely középpontjában a konstruktív, tevékenységen alapuló módszerek állnak.

Ennek keretében az alsó tagozatban tanítók megismerik az elsajátítandó témakörköz kapcsolódó, egymásra épülő feladatlapokat, és a megoldáshoz kidolgozott módszertant és a MoretoMath készlet alkalmazási lehetőségeit. A klasszikus megoldási algoritmus szerint egy készlettel egyszerre két gyermek dolgozik, a feladatok megoldásához a következő 5 alaplépést kell használniuk: érzékelés; tapasztalás; gondolkodás; következtetés; és megfogalmazás, érvelés. A matematikai feladatok megoldása modellezéssel történik, amely könnyebb megértést biztosít. A két fős csapatoknak a feladat elvégzése után be kell bizonyítaniuk a többi csapatnak, hogy a megoldásuk miért helyes, és hogyan jutottak el odáig. E közös kicsoportos munka, majd a többiekkel való megvitatás számos más kompetenciát is fejleszt:

 • a kommunikációs kompetenciát, ezen belül a szakkifejezések használatát és az érvelés technikáját;
 • a csoportban végzett munkát, valamint
 • az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, precizitást és
 • a finommotorikát.

A módszer fókuszában az egy probléma többfelé módon történő megoldása áll, amelyben a tanulók nem csak megfigyelőként vannak jelen, hanem aktív részesei annak.

A feladatok megoldása a virtuális térben is folytatható, a Math Builder nevű alkalmazás segítségével, amely mind interaktív táblán, mind asztali számítógépen, illetve laptopon is használható.

A pedagógusoknak tág teret ad a módszer, hiszen a kidolgozott feladat alkalmazásán kívül lehetőséget biztosít a saját feladatsorok létrehozására, valamint szabad „építkezésre" is. Használatát az első és második évfolyam matematika óráira tervezték, de természetesen a készlet megismerése és alkalmazása során felfedi a benne rejlő, magasabb évfolyamokon való használatának lehetőségeit. A digitális formában elérhető tanári kézikönyv (253 oldal) részletes leírást tartalmaz a célokról, módszerről, időigényről, pedagógiai megközelítésről.

 

Pedagógiai-módszertani elemek

LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban (30 órás akkreditált pedagógustovábbképzés) keretében a pedagógusok megszerezhetik mindazokat az ismereteket és gyakorlatot, amelyet követően nem okozhat számukra gondot az eszközcsomag használata.

A MoreToMath készlethez tartozó feladatsorok a matematika 1–2. évfolyamos kerettanterv nagy részét lefedik. Az LEGO® MoreToMath programcsomag több, mint egy eszköz, egy matematikai problémamegoldó szemlélethez kapcsolódó eszközkészlet digitális támogatással. A LEGO® elemekkel való matematika sokkal több, mint összeadás és kivonás gyakoroltatásának eszköze, a LEGO® elemek a matematikai problémák széleskörű modellezésére biztosítanak tanulási lehetőséget.

A tanulók a következőkre modellezhetnek megoldásokat:

 • szöveges feladatok;
 • számokhoz kapcsolódó műveletek;
 • formák kialakítása és felosztása;
 • adatok mérése és ábrázolása;
 • helyi értékek fogalmának megértése;
 • kompetencia megszerzése minden matematikai probléma megoldásához.

Mivel ezek a témakörök 3–4. évfolyamon is visszatérnek, illetve a LEGO® MoreToMath készlete 100-as számkörben dolgozik, ezért az eszköz alsó tagozat felsőbb évfolyamain is használható.
A cél az, hogy a pedagógusok képesek legyenek kibővíteni a munkájuk során használt módszereket, eszközöket, átgondolni a tanfolyamon megismert alkalmazások hasznosságát, és felfedezni a benne rejlő lehetőségeket, tovább gondolni azt, majd kreatívan felhasználni a mindennapi munkájuk során. A továbbképzésen résztvevők teljes képet kapnak az eszköz használatáról, a feldolgozható témakörökről és a LEGO® módszertan lényegéről. Megkapják a 48 leckéből álló feladatsort, de a tanárok saját feladatlapokat is összeállíthatnak a szoftver támogatásával.

Mintafeladatok az NKP portálon is elérhetők.

A LEGO® csomaghoz tartozó szoftver pedig lehetővé teszi, hogy a virtuális tanulási színtéren is élvezettel oldják meg a gyerekek a LEGO® matek feladatsorait az otthoni vagy könyvtárban elérhető mobileszközökön. Az interaktív tananyag használatával a matematikai kompetenciák mellett a digitális kompetenciák és a térlátás is fejleszthető.

Összefoglalva a LEGO® More To Math készlettel kiválóan fejleszthető a

 • A diákok matematikai problémamegoldó képessége, beleértve probléma iránti érzékenységet, az érvelést, a kitartást, a precíziót, a modellezést és reprezentációt.
 • A kompetencia alapú tanulás a matematika tantárgyában: gyakorlati tevékenységekkel a számolás, a 10-es alapműveletek, az algebrai gondolkodás, a mérés, az adatok, a geometria és a térbeli tudatosság területén.
 • Digitális írástudás területe: Integrálja a digitális eszközök használatát a MathBuilder interaktív tábla szoftver segítségével
 • Együttműködési készségek: Erősíti a csapatmunkára való képességet
 • Kommunikációs készségek: a megoldások többiek számára történő bemutatása során, továbbá fejlődik a matematikai témákhoz kapcsolódó szókincs.
 • Kreativitás és kritikus gondolkodási készségek: A tanulóknak többféle megoldás feltárására tör-ténő ösztönzése során, valamint az előnyben részesített megoldás kiválasztásán keresztül.

 

Infrastrukturális elemek

Pedagógus számára (osztályonként/csoportonként):

 • 1 db kivetítő panel (opcionális, de kiváltja a projektort és a vetítővásznat)
 • 1 db projektor és vetítővászon;
 • 1 db laptop, telepített Math Builder szoftverrel
 • 1 db színes nyomtató
 • 1 db laminálógép (A/4 méretű lap befogadására képes)

Tanulók számára:

 • 2 tanulónként 1 db LEGO® Education által fejlesztett MoreToMath készlet
 • 1 tanulónként 1 asztali számítógép/laptop
 • 1 számítógépenként 1 Math Builder szoftver

Internetelérés minden számítógép számára.
Hardverekre vonatkozó műszaki elvárások nem térnek el a felhívás műszaki mellékletében leírtaktól.
A terem bútorai (székek, asztalok) legyenek könnyen mozgathatók.

 

Támogató szolgáltatások

A 253 oldalas tanári kézikönyv 48 leckére bontva tartalmaz óravázlatokat, részletes leírással a célokról, módszerről, időigényről, pedagógiai megközelítésről. A feladatlapok minden esetben különböző nehézségű feladatokat tartalmaznak, gondoskodva a kiváló képességű, gyors feladatmegoldó gyerekek figyelemfenntartásáról is. A tanároknak lehetőségük van saját feladatlapok létrehozására is.
A MathBuilder szoftverhez tartozik egy angol nyelvű tanári kézikönyv, valamint a szoftver használatát segítő oktató anyag.
A módszert használók csatlakozhatnak a MoreToMath nevű online kommunikációs felületen elérhető zárt Magyarországi csoporthoz, ahol megoszthatják véleményüket, tapasztalataikat. A már csatlakozott tapasztalt pedagógusok segítik az újonnan érkezők munkáját, a szakmai tapasztalatcserét, elősegítve ezzel az önszerveződő tanulóközösség és mentorhálózat kialakulását.


< Vissza