LEGO-digitális történetmesélés

Utolsó módosítás: 2018. március 12.

A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését. A Story Starter segítségével a tanulók LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

című-30 órás-akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-153/2017

 

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok szerezzenek a gyakorlatban alkalmazható ismereteket az IKT-eszközök (táblagépek, interaktív tábla) kreatív használata terén, valamint ismerjék meg a digitális történetmesélés pedagógiai, módszertani lehetőségeit a különböző tantárgyak oktatása során.
A résztvevő pedagógusok legyenek képesek/alkalmasak a digitális történetmesélés foglalkozások megtartására az ajánlott programok (LEGO® Story Starter, Story Visualizer, Comics Head) és hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek segítségével.

A továbbképzés öt tematikai egység köré épül:

  • Ismerkedés (bemutatkozás, a képzési program ismertetése, munkamódszerek bemutatása, az ellenőrzés - értékelés módjai)
  • Elméleti felkészítés (a digitális történetmesélés módszertana, a táblagépek lehetőségei a digitális történetmesélés módszertanában a LEGO által támogatott Story Starter eszközkészlet módszertani bemutatása. A módszer és eszközkészlet tantárgyspecifikus alkalmazási lehetőségeinek áttekintése.)
  • Eszközhasználat (Az eszközök, szoftverek komplex alkalmazása a gyakorlatban)
  • Gyakorlati felkészítés (A digitális történetmesélés módszerének kipróbálása a gyakorlatban, módszertani gyakorlat)
  • Továbbképzés zárása, összegzés. (Személyes tapasztalatok, konklúziók és a beadandó feladat átbeszélése)

A beadandó dokumentáció paraméterei

A dokumentáció minimum 6, maximum 10 gépelt oldal terjedelmű beszámoló legyen a képzésen megismert szempontrendszernek megfelelően. Beadási határidő a továbbképzést követő 20 munkanapon belül.

A tanfolyamhoz szükséges eszközöket igény szerint biztosítjuk!

A képzés során az alábbi korosztályok számára specifikáljuk az alkalmazási lehetőségeket az oktatásban:

 

Alsó tagozat

A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását. A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1-4. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztése.

Részletes ismertető: https://dpmk.hu/2017/05/18/szovegertes-fejlesztese-also-tagozaton-a-lego-storystarter-csomag-alkalmazasaval/ 

 

Felső tagozat

A kerettantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A LEGO® StoryStarter készlet segíti a pedagógus munkáját a kerettantervben megfogalmazott célok elérésében, mivel a tematizált elemek segítségével gyorsan és egyszerűen megoldható a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő feladatok előkészítése. Az előre elkészített elemek használata ugyanakkor lehetőséget nyújt azoknak a tanulóknak is, akik más módon (pl. rajzban) nem tudnák megfelelő formába önteni (például az olvasottak dramatizálása során) a gondolataikat.

Részletes ismertető: https://dpmk.hu/2017/05/20/szovegertes-fejlesztese-felso-tagozaton-a-lego-storystarter-csomag-alkalmazasaval-2/ 

 

Középiskola

A LEGO® StoryStarter alkalmazása a középiskolás korosztályt abban segíti, hogy megtanuljanak kritikusan és kreatívan gondolkodni - és szórakozni is ugyanabban az időben miközben, fokozzuk a diákok analitikus készségeit. Az eszköz segíti a digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismereteket is.
E területek LEGO eszközökkel történő komplex fejlesztése olyan digitális állampolgári és más, a későbbi munkaerőpiaci versenyképességhez elengedhetetlen készségeket is fejleszt, amelyek szükségesek a 21. században a sikeres boldoguláshoz.

Részletes ismertető: https://dpmk.hu/2017/05/18/szovegertes-fejlesztese-kozepiskolaban-a-lego-storystarter-csomag-alkalmazasaval/ 

 

LEGO® Story Starter-Hatékony eszköz az írástudás kialakításában és fejlesztésében

Minden tanuló számára nehézséget jelent, méghozzá különböző típusú nehézséget jelenthet az írástudás elsajátítása. A LEGO® Story Startert a világ legkülönbözőbb pontjain használják a tanárok arra, hogy segítsék a tanulókat az írástudás kialakításában.

A Cambridge-i Egyetem kutatatásai szerint a LEGO® StoryStarter felhasználói körében megfigyelhetők voltak az alábbiak:

-motiváció az íráshoz: azok a tanulók, akik részt vettek StoryStarter-projektben, kreatívabb történeteket írtak, mint azok a társaik, akik nem vettek részt

-metakogníció: a kutatás feltárta a tanulók metakognitív készségeit – vagyis a gondolkodási folyamatok          irányítását-,és kiderült, hogy a kutatásban részt vevő gyerekeknél javult ezen folyamatok tervezésének és irányításának képessége

-kollaborativitás: a kutatás bebizonyította, hogy a résztvevő tanulók együttműködési képessége javult

 Galéria


 

Tekintse meg a Médiainformatika Intézet videóit a 2017. április 7-én a Digitális Témahét keretén belül megrendezett LEGO Education-előadásokról: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEcj-NxGCjMnvxcUR1hVOBtoEv_Ahtrs1 

A csomag megrendelhatő a magyarországi forgalmazótól: www.hdidakt.hu  

 


< Vissza