Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2020. február 20.

Az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Karán működő Digitális Technológia Intézet története még a múlt században kezdődött.

Az 1960-as években a programozott oktatás, az audiovizuális és a tömegkommunikációs eszközök terjedése világszerte új mód-szertani kultúrát igényelt. Az oktatástechnika a 70-es évekre a magyar közoktatási gyakorlatot is megérintette, és jelentős változást hozott a tanárjelöltek tantervében is. A jelenlegi intézetet és tanszékeit jogelődje, az akkori, Somos János főiskolai tanár által vezetett Műszaki Tanszék részeként 1970-ben kialakított Audiovizuális Kabinet alapozta meg. A kabinet alapfeladata a pedagógusjelölt hallgatók felkészítése az audiovizuális eszközök használatára, kezelésére, a kor követelményeinek megfelelően. Vezetője Halász Vince, főiskolai adjunktus.
Az önálló Oktatástechnológiai Csoport a főiskolán 1976-ban alakult meg, vezetője 1978-ig Erdész Ede, főiskolai adjunktus. 1973-ban az UNESCO támogatásával létrejött az Országos Oktatástechnikai Központ, amelynek felsőoktatási kutató-fejlesztő bázishálózatát a pedagógusképző intézmények alkották. Az egri főiskola 1976-ban csatlakozott a magyar hálózathoz. Az audiovizuális eszközök kezelésével foglalkozó gyakorlat helyébe az „Oktatás technikai eszközei", majd az „Oktatástechnológia" tantárgy lépett, amely minden tanárjelölt számára kötelező volt. A csoport tevékenysége és infrastruktúrája folyamatosan gazdagodott, amatőr film- és videoklubot, professzionális fotó-, mikrofilm-, majd videostúdiót, médiatárat alapított. Önálló kutatási témaként a videóval segített pedagógiai készségfejlesztés módszereit vizsgálta, és intenzíven részt vett a TDK-mozgalomban is. Speciálkollégiumi formában megindította az „oktatástechnológus szakképzést". 1978-87 között a csoport vezetője Dr. Thiel Miklós, főiskolai docens volt. Nyugdíjba vonulását követően a csoport vezetésére Dr. Kis-Tóth Lajos, főiskolai adjunktus kapott megbízást.
1989-től a csoport Oktatástechnológiai és Informatika Tanszékként folytatta az informatikaoktatással kibővült munkáját. Az 1980-as évek közepétől a személyi számítógépek gyors fejlődésének, valamint az iskolai számítógépes programnak köszönhetően, az oktatástechnológia tudományterület új fejezetekkel gazdagodott. Az audiovizuális médiumok mellé felsorakoztak a programozott tanulási modellt megvalósítani képes mikroszámítógépek. A multimédia oktató-csomagok kutatása mellett megindult a számítógépes oktatás lehetőségeinek vizsgálata. Általános tárgyként két kötelező, két kötelezően választható és több mint 10 szabadon választható oktatástechnológiai-informatikai tanegységet kínált a hallgatóknak. 1997-ben létrejött a tanszéki Oktatási Csoport, az Informatikai Szolgáltató Csoport és a Multimédia Kutatólaboratórium. A tanszék tervei alapján és felügyelete mellett elkészült az intézmény integrált kommunikációs rendszere. 1999-ben beindult a könyvtár-informatikusok nappali tagozatos képzése is. A Médiainformatika Intézet 2000-ben alakult meg a következő egységekkel: Informatika Tanszék, Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék, Multimédia Kutatólaboratórium, Regionális Informatikai Központ, Informatikai Szolgáltató Cent- rum és a Líceum Televízió. 2009 őszén a mozgóképkultúra és médiaismeret szak gondozására létrejött a Mozgóképkultúra Tanszék, majd 2011-ben a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék.
Az intézet 2017-ig a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar keretén belül működött, majd új szervezeti egységként csatlakozott a Természettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézetéhez. 2018 júliusától, a Humáninformatika Tanszék valamint az Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék összeolvadását követően, Médiainformatika Tanszékként működik tovább.

A Digitális Technológia Intézet ma a hagyományaira építve – a tudás-társadalom követelményeinek megfelelően – a tanárjelölteket MA szinten az IKT alkalmazására tanítja MA és posztgraduális szinten IKT-specialistákat, mozgóképkultúra és médiaismeret tanárokat, informatikus könyvtárosokat, és meghatározó szerepe van a Neveléstudományi Doktori Iskola életében is. Az oktatómunkával párhuzamosan jelentős tudományszervező és kutatómunkát végez. Két évtizede, minden második évben megrendezi az Agria Media Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferenciát, amely nemzetközi szinten is elismert tudományos fórum.
Az audiovizuális médiumok, a számítógépek és az internet – általában az információs és kommunikációs technológiák rohamos terjedése – a kulturális-oktatási szektorban nemcsak infrastrukturális fejlesztéseket hozott, hanem az infokommunikációs és tanítási-tanulási folyamatokról, a kognitív architektúráról alkotott nézeteinket is megváltoztatta. Ezt a munkatársak tudományos publikációi, hagyományos és elektronikus jegyzetei, taneszközei, szakkönyvei és a 10 kötetben kiadott konferencia-kiadványok is fémjelzik. A jövőt illetően, a meglévő képzések korszerűsítése mellett folyik az új, LEGO alapú kurzusok fejlesztése és bevezetése a tanárképzésbe, illetve Komplex Alapprogram sikerében is közreműködünk.


< Vissza